Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024-25.

Vážení rodiče,

níže uvádíme čísla přihlášek dětí, která byla přijata ke školnímu vzdělávání pro školní rok 2024-25:

24016 24008
24022 24005
24010 24009
24002 24012
24007 24001
24017 24013
24021 24014
24023 24003

 

Rodiče výše uvedených dětí zveme tímto na třídní schůzku, která se uskuteční v pondělí 17.6.2024 od 15:45 h v přízemí mateřské školy (Oddělení Žabiček).

Zároveň doporučujeme shlédnout webinář s prostorem pro vaše dotazy "Do školky zvesela", který vede Bc. Kateřina Železníková, učitelka naší MŠ (pozvánka v příloze). 

 

Ředitelka MŠ Mgr. Ivana Hřebíková

Zápis do MŠ pro školní rok 2024-25

Zápis do MŠ se uskuteční prezenčně ve středu 15.5.2024 od 15:30 do 17:00 hodin. Tento Zápis je platný také pro cizince, kterým je poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině.

S sebou mějte:

  • OP zákonného zástupce,

  • rodný list dítěte,

  • potvrzení o trvalém pobytu dítěte pokud není totožný s rodičem,

  • přihlášku dítěte do MŠ podepsanou oběma rodiči (ke stažení na webu MŠ) opatřenou evidenčním číslem přihlášky - o ně si zažádejte prostřednicvím tel. čísel:736481578 nebo 731315843 nebo osobně (viz dále),. Evidenční čísla s formulářem přihlášky budou v MŠ k dispozici k vyzvednutí od 15.4.2024 na základětelefonické domluvy. Je nezbytné, aby byla přihláška potvrzena i dětským lékařem. Přihlášky se podávají v českém jazyce, ředitel akceptuje i dvojjazyčnou přihlášku

Dále je možné zapsat dítě bez osobního kontaktu, a to tak, že pošlete oběma rodiči podepsanou a řádně vyplněnou přihlášku opatřenou evidenčním číslem (zažádáte si o ně telefonicky - viz výše) prostřednictvím:

  • datové schránky do 15.5.24

  • e - mailem, který musí být opatřen elektronickým podpisem do 15.5.24

  • poštou  - doručení do MŠ do 15.5.2024

Dítě je možné přihlásit k individuálnímu vzdělávání, tzn. bez docházky do MŠ. Zákonný zástupce oznámí písemně v době zápisu zájem o individuální vzdělávání dítěte předškolního věku - nejpozději do konce května. Individuální vzdělávání se uskutečňuje  následně bez docházky dítěte do MŠ. Termíny pro ověřování očekávaných výstupů jsou v průběhu listopadu či prosince. Jejich termín bude upřesněn a je pro zákonné zástupce závazný. U ověřování očekávaných výstupů musí být dítě přítomno. 

Obvyklé pro ověřování očekávaných výstupů je:

doložení portfolia dítěte, které se bude skládat z výtvarných prací, grafických a pracovních listů, fotografií (např. dětských staveb, her a výletů) ze seznamu doporučených básní, písní, literatury, návštěv dětských výstav a divadelních představení. Ověřování osvojování očekávaných výstupů bude probíhat formou rozhovoru nad protfoliem.

Do MŠ jsou přijímány děti dle kritérií zveřejněných na našich webových stránkách a podle §50 Zákona o ochraně veřejného zdraví děti, které se podrobily povinnému očkování.

ředitelka školy

 

Třídní schůzky

Vážení rodiče, 

zveme vás na třídní schůzky, které se uskuteční v pondělí 11.9.2023 od 16:00 hodin v oddělení Žabičky.

 

Program: 

Organizace školního roku 2023-24

Plavecký kurz

Kroužky v MŠ

Individuální konzultace

 

Těšíme se na vaši účast

Vedení MŠ

Třídní schůzky

Vážení rodiče, 

zveme vás na třídní schůzky, které se uskuteční v pondělí 11.9.2023 od 16:00 hodin v oddělení Žabičky.

 

Program: 

Organizace školního roku 2023-24

Plavecký kurz

Kroužky v MŠ

Individuální konzultace

 

Těšíme se na vaši účast

Vedení MŠ

Platby v MŠ 2023-24

Platby ve školním roce 2023 – 24

č.ú.: 19-428635349/0800

ŠKOLNÉ (nehradí předškoláci) 600,- Kč měsíčně

STRAVNÉ 1160,- Kč měsíčně

Celkem 1760,-Kč měsíčně

č.ú.: 6074036329/0800

TŘÍDNÍ FOND 1200,- Kč pololetně

(fond slouží k nákupu výtvarných a hygienických potřeb, didaktických potřeb, vstupenek na divadelní představení, k financování akcí MŠ, výletů a vzdělávacích programů, dárků pro děti)

Prosíme u všech plateb uvádějte variabilní symbol či jméno vašeho dítěte pro spárování plateb.

Kroužky se hradí přímo lektorům kroužku.

Adresa

MŠ Klíčany
Ke školce 39
250 69 Vodochody

Kontakt

Telefon: 284 89 14 06
Mobil: 736 481 578 - přízemí MŠ (Žabičky)
Mobil: 731 315 843 - patro MŠ (Rybičky)